dialoge

Fortsetzung

Naziführer machte eine Kehrtwende

von Christina Kellberg
Übersetzung aus dem Schwedischen: Olaf Swillus

För NSF är Karlskrona den stad där rörelsen föddes. Därför finns ett stort symbolvärde i att riksledningen finns kvar där, även om bara en av dem bor i staden.

I början av december förra året fanns här en trojka med Anders Högström i spetsen. Han var NSF:s ledare och hade så varit sedan starten. Björn Björkqvist var propagandachef och Anders Ärleskog hade hand om ekonomin.

Men i början av december hoppade Anders Högström av. Under våren tog Björn Björkqvist med sig fästmö och barn och flyttade hem till föräldrarna på Gotland. Han "svalts ut" av de regler som kommunalrådet Björn Fries infört: inget socialbidrag utan motprestation.

I dag står NSF fortfarande utan ledare och tre av de fyra som ingår i ledningen finns på annat håll.

Det hände något mycket märkligt i november förra året. NSF-ledaren Anders Högström ringde till kommunalrådet Björn Fries. Han ville att de skulle träffas och prata.

 

an einigen Privatautos. 

Für die NSF ist Karlsfrona die Stadt, wo die Bewegung geboren wurde. Deshalb ist es von grosser Symbolkraft, dass die Reichsleitung sich dort noch befindet, selbst wenn nur noch einer von ihnen in dieser Stadt wohnt.

Anfang Dezember letzten Jahres, gab es eine Trojka mit Anders Högström an der Spitze. Er war der Führer der NSF und war es von Anfang an gewesen. Björn Björkqvist war Propaganda-Chef und Anders Ärleskog kümmerte sich um die Ökonomie.

Aber Anfang Dezember stieg Anders Högström aus. Während des Frühjahrs nahm Björn Björkqvist Frau und Kinder und zog zu den Eltern auf Gotland. Er wurde "ausgehungert" mit den Regeln, die Kommunalrat Björn Fries einführte: kein Sozialbeitrag ohne Gegenleistung.

Heute steht der NSF immer noch ohne Führer da und drei von den vier, die die Leitung bilden leben jetzt woanders.

Es geschah etwas sehr merkwürdiges im November letzten Jahres. Der NSF-Leiter Anders Högström rief Kommunalrat Björn Freis an. Er wollte, dass sie sich treffen und reden sollten.

Ledaren för en organisation som bespottat, hotat, kränkt och förföljt ett kommunalråd som stått upp för demokratin, han ville nu samtala med sin fiende.

Och Björn Fries blev absurt nog glad, för målet för honom har varit försoning, att få nazisterna tillbaka till samhället.

De bestämde tid och plats. De skulle ses en tidig morgon i hamnen.

Anders Högström kom dit. Men inte Björn Fries. Säpo hade gett honom rådet att inte träffa Anders Högström. När Högström stod nere i hamnen ringde Fries och sa att han hade fått förhinder.

- Jag kände mig som en svikare, säger Björn Fries i dag.

Men första veckan i december ringde Björn Fries upp honom och de träffades. Anders Högström berättade om sina planer att hoppa av. Björn Fries lovade att finnas vid hans sida. De lovade varandra att ingen skulle blåsa den andre.

 

Der Führer einer Organisation, die einen Kommunalrat verspottete, bedrohte, beleidigte und verfolgte, der für die Demokratie einstand, dieser Führer wollte nun mit seinem Feind sprechen.

Und Björn Fries war, absurd genug, froh, denn das Ziel war Versöhnung gewesen, dass Nazisten zur Gesellschaft zurückfinden.

Sie bestimmten Zeit und Platz. Sie wollten sich an einem frühen Morgen im Hafen sehen.

Anders Högström kam dorthin. Aber nicht Björn Fries. Die Sicherheitspolizei (SÄPO) hatte ihm den Rat gegeben nicht Anders Högström zu treffen. Als Högström unten am Hafen stand, rief Fries an, und sagte, dass er verhindert sei.

- Ich fühlte mich wie ein Betrüger, sagt Björn Fries heute.

Aber die erste Woche im Dezember rief Björn Fries ihn an, und sie trafen sich. Anders Högström erzählte von seinen Plänen auszusteigen. Björn Fries versprach sich an seiner Seite stellen. Sie versprachen sich, das keiner den anderen verpfeifen würde.

 

Anders Högström behövde stöd i sitt nya liv, att hitta tillbaka, att komma in på en utbildning, att få chans att ta körkort. Han behövde någon att luta sig mot.

Så började en ny tid för Anders Högström och en ny tid för NSF.

Björn Fries började övningsköra med Anders Högström och under dessa färder talar de om värderingar, politik, jobb, framtid.

Anders Högström har sagt att han någon gång i framtiden vill jobba med ungdomar som är i riskzonen, sådana som lockas av det som en organsiation som NSF kan ge.

 

Anders Högström brauchte Hife für sein neues Leben, zurückzufinden, in eine Ausbildung zu kommen, die Chance seinen Führerschein zu machen. Er brauchte jemanden, an den er sich anlehnen konnte.

So begann eine neue Zeit für Anders Högström und eine neue Zeit für das NSF.

Björn Fries begann Übungsfahrten mit Anders Högström und während dieser Fahrten sprechen sie über Werte Politik, Job und Zukunft.

Anders Högström hat gesagt, dass er eines Tages in der Zukunft mit Jugendlichen arbeiten will, die sich in der Risikozone befinden, solchen, die von dem angelockt werden, was eine Organisation wie die NSF bieten kann.

 

Björn Fries har sagt att visst är det möjligt. "Men inte förrän du är helt tydlig med var du står."

Och det visade Anders Högström när han den 19 maj stod i Rödebyskolans gymnastiksal.

Men verkligen är inte ond eller god och det vet Björn Fries mer än väl. Han vet att kampen inte är vunnen för att han övningskör med NSF:s forne ledare. Han vet att NSF anlägger moteld.

Kommunen har i vår lyckats släcka tio av NSF:s hemsidor, men nya dyker hela tiden upp. Anders Ärleskog stöttas av NSF-are i Skåne och Stockholm och hitresta från Tyskland.

- De gör allt för att NSF inte ska försvinna från Karlskrona, säger Björn Fries.

- Men vi har delvis lyckats i vår taktik. Det ska vara så besvärligt att vara nazist i Karlskrona att de flyttar. Får vi isär ledarna förtvinar också rörelsen.

- Och det bästa av allt är att vi fått en folklig resning. Eleverna har ordnat ett stort antal fredsmarscher och visat att de inte vill förknippas med en nazistisk människosyn. Ingen hukar längre för dem som de gjorde för ett år sedan.

 

Björn Fries hat gesagt, dass es sicherlich möglich sei. "Aber nicht bevor du ganz deutlich machst, wo du stehst."

Und das zeigte Anders Högström, als er am 19. Mai in der Turnhalle der Rödeby-Schule stand.

Aber die Wirklichkeit ist weder Schwarz noch Weiss und das weiss Björn Fries mehr als gewiss. Er weiss, dass der Kampf nicht gewonnen ist, weil er mit dem früheren NSF-Führer Übungsstunden fuhr. Er weiss, dass der NSF Gegenfeuer legt.

Die Kommune konnte im Frühjahr 10 NSF-Internetseiten sperren, aber neue tauchen immer wieder auf. Anders Ärleskog wird von NSF'lern in Skåne und Stockholm und aus Deutschland unterstützt.

- Sie tun alles, damit das NSF nicht aus Karlskrona verschwindet, sagt Björn Fries.

- Aber wir hatten mit unserer Taktik teilweise Erfolg. Es soll so beschwerlich sein Nazist in Karlskrona zu sein, dass sie umziehen. Verschwinden insbesonders die Führer, so schwindet auch die Bewegung.

- Und das beste von allem ist, dass wir ein Bürgeraufstand bekamen. Schüler organisierten eine grosse Anzahl von Friedensmärschen und zeigten, dass sie sich nicht mit einem nazistischen Menschenbild identifizieren wollen. Sich nicht länger mehr vor ihnen ducken, wie sie es noch vor einem Jahr machten.

 

Vad tänkte Anders Högström den där dagen i november förra året när han ringde upp Björn Fries?

Han vrider och vänder på sin vältränade kropp, som just blivit sexa i SM i styrkelyft. Han som stått och eldat NSF-arna med laddade tal har svårt att hitta ord. Han trivs inte med att bli intervjuad.

- Det var inte något jag plötsligt kom på. Jag hade funderat i över ett halvår på att hoppa av och jag behövde hjälp att komma tillbaka.

- Under min tid i rörelsen respekterade jag Björn mer än andra. Jag var inte förtjust i hans åsikter men han stod för dem. Han vek aldrig undan, hur hårt ansatt han än var. Det respekterar jag.

- Jag har träffat många människor som varit emot de värderingar jag hade, men skrek man åt dem så tystnade de.

Och vad tänkte du när han inte kom till ert avtalade möte i hamnen?

- Vi såg honom ju som en förrädare som skulle avlägsnas från planeten. Att han var misstänksam mot mig är ju begripligt.

Han säger att Björn Fries är en bra kamrat, någon han litar på.

- Och han har aldrig sagt till mig vad jag ska göra. Dom stegen har jag fått ta själv.

 

Was dachte Anders Högström an diesem Tag im November, als er Björn Fries anrief ?

Er windet sich und dreht seinen wohltrainierten Körper. Er, der die NSF'ler unterstützte und anfeuerte mit geladenen Reden, hat es schwer Worte zu finden. Es gefällt ihm nicht, interviewt zu werden.

- Es war nicht etwas, wozu ich plötzlich bereit war. Ich dachte über ein halbes Jahr über meinen Ausstieg nach, und ich brauchte Hilfe um zurück zu kommen.

- Während meiner Zeit in der Bewegung repektierte ich Björn mehr als andere. Ich war nicht begeistert über seine Ansichten, aber er stand für sie ein. Er wich niemals aus, wie hart er auch angegriffen wurde. Das respektiere ich.

- Ich habe viele Menschen kennengelernt, die gegen die Werte waren, die ich hatte. Aber schrie man sie an, so schwiegen sie.

Und was dachtest Du als er nicht zu euerem abgesprochenen Treffen im Hafen kam ?

- Wir sahen ihn ja als einen Verräter, der vom Planeten entfernt werden sollte. Dass er misstrauisch gegen mich war, ist ja begreiflich.

Er sagt, dass Björn Fries ein guter Kamerad ist, einer dem er vertraut.

- Und er hat mir nie gesagt was ich tun sollte. Diese Schritte hatte ich selbst zu gehen.

 

Nu läser han in gymnasiet och börjar endera dagen på sitt sommarjobb.

Ha vill jobba med ungdomar som har problem och är smickrad och stolt över att det finns människor som litar på honom, "trots allt".

- Jag har erfarenhet. Jag vet vilken kick det kan ge att vara många och tycka lika. Hur det kan svetsa en samman att omgivningen hatar en för att man har fel åsikter. Ju mer omgivningen fördömer en, desto starkare känner man sig.

Det var ett stort steg Anders Högström tog den 19 maj. Han och Björn Fries talade med varandra samma morgon. "Nu ska jag till Rödebyskolan och tala med eleverna där. Ska du hänga med?"

Anders Högström följde med. Ingen på skolan visste att han skulle komma. Få kände igen honom.

Nun lernt er im Gymnasium und beginnt in diesen Tagen mit seinem Sommer-Job.

Er will mit Jugendlichen arbeiten, die Probleme haben, und ist geschmeichelt und stolz darüber, dass es Menschen gibt, die ihm vertrauen, "trotz allem".

- Ich habe Erfahrung. Ich weiss welchen Kick es geben kann, viele zu sein und gleich zu denken. Wie es zusammenschweissen kann, wenn die Umgebung einen dafür hasst, dass man falsche Ansichten hat. Je mehr die Umgebung einen verurteilt, desto stärker fühlt man sich.

Es war ein grosser Schritt den Anders Högström am 19. Mai tat. Er und Björn Fries sprachen am gleiche Morgen miteinander. "Nun werde ich zu Rödeby-Schule gehen, und mit den Schülern dort sprechen. Bist Du mit dabei ?"

Anders Högström kam mit. Keiner an der Schule wusste, dass er kommen würde. Wenige erkannten ihn wieder.

När Björn Fries talat tog Anders Högström mikrofonen. Varje ord kom sakta, föll som stenar, berättar Björn Fries.

När han talat klart blev det dödstyst. Sedan kom applåden, lång, kraftig.

Anders Högström vände sig mot Björn Fries, som såg att han var rörd.

"Var ska jag göra av den här?" sa han och höll fram mikrofonen.

Efter mötet i Rödebyskolan skickade NSF ut ett brev till sina medlemmar där det stod att Anders Högström begått högförräderi. Straffet för högförräderi är döden.

Men Anders Högström är inte rädd.

- Små fåglar viskar i mitt öra att de tycker jag är en stor idiot. Då tänker jag: Hur smarta är dom som lät sig ledas av en sådan idiot som jag?

Als Björn Fries sprach, nahm Anders Högström das Mikrofon. Jedes Wort kam langsam, fiel wie Steine, erzählt Björn Fries.

Als er fertig gesprochen hatte, wurde es totenstill. Dann kam der Applaus, lang und kräftig.

Anders Högström drehte sich zu Björn Fries, der sah, dass er gerührt war.

"Was soll ich damit machen ?" sagte er und hielt das Mikrofon vor.

Nach dem Treffen in der Rödeby-Schule schickte das NSF einen Brief an alle seine Mitglieder, in dem stand dass Anders Högström Hochverrat begangen hätte. Auf Hochverrat stehe die Todesstrafe.

Aber Anders Högström ist nicht ängstlich.

Kleine Vögel zwitschern in mein Ohr, dass sie denken, ich sei ein grosser Idiot. Da denke ich: Wie klug waren sie, die sich von einem so grossen Idioten wie mich leiten liessen ?

die www.initiative-dialog.de  dankt  Anders Högström

unser Dank für die Übersetzung aus dem Schwedischen
gilt der WebSite http://members.tripod.de/moln/art/kehrtw.html

Klicken: Diese WebSite an Bekannte verschicken !


www.nazis.de    www.thulenet.de   dialoge